Human and Universal Energy®
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®
Tài liệu phổ biến
Chi Tiết Tổng Quát
Trường Sinh Học Nhân Điện™


Đây là chi tiết tổng quát về phương pháp Trường Sinh Học Nhân Điện™ (Human and Universal Energy® hoặc HUE). Môn này được đặt trên căn bản vật lý là tất cả mọi vật đều tồn tại trong dạng Điện Năng ở hạ tầng cơ cấu hạt nhân nguyên tử. Môn học của Ngành Nhân Điện bao gồm những chi tiết dưới đây:

 

Sự ứng dụng các nguyên tắc và kỹ thuật được đặt trên tiến trình như sau:

  • Khai mở Luân Xa 100%
  • Luyện tập để đạt trạng thái Siêu Thiền Định và được điềm tĩnh trong sự loạn động
  • Truyền điện để trị bệnh và trong nhiều hoàn cảnh khác
  • Học làm sao ThươngGiúp người một cách khôn khéo và hữu hiệu
  • Phát triển tiềm năng để thật sự giúp, bởi vì “Chỉ có con người mới giúp được con người”

 

Giúp người bị đau khổ về mặt thể xác và tinh thần bằng cách:

  • Cải thiện các băng tầng độ rung điện năng của họ
  • Tăng cường khả năng tập trung tư tưởng và sự tự chủ
  • Nâng cao trình độ ý thức
  • Phát triển trên con đường Tiến Hóa Tâm Linh

 

Mục tiêu của chúng ta là cung cấp phương tiện cho mọi người phát triển được một lối sống có ý thức và lành mạnh, và nhờ vậy nhân loại mới phối hợp được Khoa Học và Tâm Linh hầu đạt được sự hạnh phúc, an lạc và lành mạnh.

 

Xin nhấp vào địa chỉ dưới đây để xem thêm:

 

Chi tiết tổng quát về Trường Sinh Học Nhân Điện

 

Thành thật cám ơn.

 

HUE FACULTY®
 
 
Ngôn ngữ
  English
  Tiếng Việt
Tin tức toàn cầu