Human and Universal Energy®
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®
Chi tiết lớp học

Ở đây quý vị tìm được chi tiết về nội dung, thời gian và lệ phí của chương trình lớp học. Để đăng ký tiếp tục theo học, quý vị cần phải tốt nghiệp lớp trước đó theo đúng thời gian được quy định. Để biết rõ hơn về chi tiết như ngày học và mẫu đơn ghi danh, xin nhấp vào “Lịch trình lớp học”.

 

  LỚP SƠ CẤP  
Nội dung: Ở Lớp Sơ Cấp quý vị học về chức năng và vị trí của các trung tâm năng lượng trên cơ thể (Luân Xa) và phương pháp thiền định căn bản. Khái niệm này được sử dụng để diễn giải cho quý vị về sự ảnh hưởng của năng lượng trên khía cạnh sức khỏe của mình. Sau khi được khai mở Luân Xa quý vị sẽ có khả năng truyền điện bằng cách đặt tay để mang lại sức khỏe cho thể xác, tinh thần và linh hồn của mình cũng như mọi người xung quanh. Kiến thức căn bản về công thức truyền điện và phương pháp thiền định đơn giản này sẽ giúp quý vị dễ dàng ứng dụng trong đời sống hằng ngày của mình. Nó không chỉ giúp quý vị duy trì hoặc phục hồi trạng thái cân bằng của thể xác, tinh thần và linh hồn mà còn đạt được sức khỏe tốt, sự hạnh phúc trong tinh thần và tiến hóa tâm linh.
01 HUE LỚP SƠ CẤP (1-3, 4, 5)
Thời gian: 2 ngày
Lệ phí: 150 USD (chỉ áp dụng riêng tại Hoa Kỳ)
Tốt nghiệp: Chứng chỉ Lớp Sơ Cấp của Ngành Nhân Điện
  LỚP TRUNG CẤP  
Nội dung: Lớp Trung Cấp gồm có 2 phần: Trung Cấp 1 và Trung Cấp 2, chủ yếu xoay việc đào tạo khả năng truyền điện từ xa. Sau khi tốt nghiệp lớp này, quý vị không cần phải đặt tay lên người khác để truyền điện. Quý vị sẽ học phương pháp tập trung tư tưởng để bắt đầu truyền điện từ xa, giúp mang lại sự an lành trên khu vực toàn cầu. Nhằm giúp cho quý vị phát triển khả năng tập trung tư tưởng và nhận xét, quý vị sẽ học phương pháp thiền định mới và tiếp thu các câu giải đáp về lĩnh vực tâm linh của môn học này.
02 HUE LỚP TRUNG CẤP 1 (5.1, 5.2, 6)
Thời gian: 2 ngày
Lệ phí: 300 USD (chỉ áp dụng riêng tại Hoa Kỳ)
Tốt nghiệp: Chứng chỉ Lớp Trung Cấp 1 của Ngành Nhân Điện
03 HUE LỚP TRUNG CẤP 2 (7, 7+)
Thời gian: 2 ngày
Lệ phí: 360USD (chỉ áp dụng riêng tại Hoa Kỳ)
Tốt nghiệp: Chứng chỉ Lớp Trung Cấp 2 của Ngành Nhân Điện
  LỚP CAO CẤP  
Nội dung: Lớp Cao Cấp gồm có 2 phần: Cao Cấp 1 và Cao Cấp 2. Quý vị sẽ được học về ảnh hưởng của sự xúc cảm đến sức khỏe của mình, về thể trạng, cách cảm nhận và hóa giải những bế tắc về phương diện cảm xúc. Ngoài ra, quý vị sẽ học về ảnh hưởng của não bộ con người, cách nhận định, rèn luyện và tăng cường khả năng tư duy.
04 HUE LỚP CAO CẤP 1 (11, 12, 13)
Thời gian: 2 ngày
Lệ phí: 400 USD (chỉ áp dụng riêng tại Hoa Kỳ)
Tốt nghiệp: Chứng chỉ Lớp Cao Cấp 1 của Ngành Nhân Điện
05 HUE LỚP CAO CẤP 2 (13+, 13++)
Thời gian: 2 ngày
Lệ phí: 400 USD (chỉ áp dụng riêng tại Hoa Kỳ)
Tốt nghiệp: Chứng chỉ Lớp Cao Cấp 2 của Ngành Nhân Điện
  LỚP CHUYÊN MÔN  
Nội dung: Lớp Chuyên Môn gồm có 3 phần: Triết Học Đông Phương, Khoa Học Tâm Linh I và Khoa Học Tâm Linh II. Chương trình này nhắm đến mối quan hệ tương quan giữa các lĩnh vực ý thức và kinh tế, trí lực và sức khỏe, tâm linh và khoa học. Quý vị sẽ học phương pháp tinh vi về thiền định (gọi là eMeditation), khả năng tập trung tư tưởng và truyền điện, cũng như những giải đáp nhằm mở mang tầm hiểu biết về các đề tài khác nhau trong lớp học để ứng dụng vào thực tế giúp nâng cao khả năng làm việc và phẩm chất đời sống của mình và mọi người xung quanh.
06 HUE LỚP CHUYÊN MÔN 1 - Triết Học Đông Phương (16, 17, 18)
Thời gian: 3 ngày
Lệ phí: 500 USD (chỉ áp dụng riêng tại Hoa Kỳ)
Tốt nghiệp: Chứng chỉ Lớp Triết Học Đông Phương của Ngành Nhân Điện
07 HUE LỚP CHUYÊN MÔN 2 - Khoa Học Tâm Linh I (19)
Thời gian: 3 ngày
Lệ phí: 600 USD (chỉ áp dụng riêng tại Hoa Kỳ)
Tốt nghiệp: Chứng chỉ Lớp Khoa Học Tâm Linh I của Ngành Nhân Điện
08 HUE LỚP CHUYÊN MÔN 3 - Khoa Học Tâm Linh II (20)
Thời gian: 4 ngày
Lệ phí: 800 USD (chỉ áp dụng riêng tại Hoa Kỳ)
Tốt nghiệp: Chứng chỉ Lớp Khoa Học Tâm Linh II của Ngành Nhân Điện
 

Chương trình có thể thay đổi không cần thông báo trước.

 

Môn học nguyên thủy này được hướng dẫn bởi các thành viên / giảng viên do HUE FACULTY, Inc. xác nhận. Những giảng viên chính thức này đã được đào tạo và có hợp đồng với HUE FACULTY, Inc. hoặc một trong các thành viên. Giảng viên hướng dẫn chương trình nguyên bản của Trường Sinh Học Nhân Điện với cương vị là cá nhân độc lập cùng với số đăng ký cá nhân riêng biệt.

 

Các giảng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung mình hướng dẫn trong lớp học dựa trên biên bản thỏa thuận với từng học viên. Quý vị sẽ thấy những thành viên chính thức của HUE FACULTY, Inc. trong danh sách thành viên.
 
 Xin nhấp vào trang “Từ chối trách nhiệm” để biết rõ chi tiết pháp lý.

 
 
Ngôn ngữ
  English
  Tiếng Việt
Tin tức toàn cầu