Human and Universal Energy®
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®
Từ chối trách nhiệm / Lời khuyên pháp lý

Chương trình học được cung cấp bởi những thành viên / giảng viên có chứng nhận chính thức của HUE FACULTY, Inc. Những giảng viên chính thức đều trải qua các khóa đào tạo và được cấp giấy phép bởi HUE FACULTY, Inc. hoặc một trong các thành viên hợp pháp của ngành. Những giảng viên này sẵn sàng cung cấp các chương trình học nguyên thủy về bộ môn Nhân Điện như một đơn vị độc lập và cùng với số đăng ký cá nhân riêng biệt. Thông qua trang web này, họ có thể giới thiệu và cung cấp thông tin về các lớp học của Ngành Nhân Điện. Những giảng viên sẽ tự chịu trách nhiệm về nội dung giảng dạy trong buổi hội nghị dựa theo sự thỏa thuận với từng học viên.

 

Miễn trừ trách nhiệm y khoa 

Chương trình này được cung cấp cho bất kỳ ai mà không cần hội đủ các điều kiện tiên quyết. Các kỹ thuật giảng dạy trong những buổi hội nghị không được sử dụng như một thay thế cho lời khuyên của chuyên gia y khoa (thầy thuốc, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, y tá, dược sĩ hay những chuyên gia về sức khỏe). Các kỹ thuật này không nên phân tích như một dạng cung cấp hay mang tính chất tư vấn y khoa, chuẩn đoán hay chữa trị bệnh hoặc nếu không sẽ liên quan đến việc hành nghề y khoa. Ngoại trừ lệ phí học, không có bất kỳ chi phí bắt buộc nào khác. Độ tuổi quy định tối thiểu là 14 tuổi. Cha mẹ của học viên dưới 21 tuổi bắt buộc phải nộp giấy xác nhận ưng thuận cho con mình khi đăng ký học.Thông báo này có thể được chỉnh sửa mà không báo trước.

 

Các Điều khoản & Điều kiện

Vui lòng đọc kỹ những Điều khoản và Điều kiện sử dụng trước khi tham gia vào trang web này. Những Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả những ai đến thăm và sử dụng trang web cũng như sử dụng Nội dung của trang web (như định nghĩa sau đây), sử dụng các thông tin, đề nghị và/hoặc dịch vụ được cung cấp tại đây. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ Điều khoản và Điều kiện này, cùng với các quy định luật pháp hay điều lệ khác được áp dụng cho trang web, internet và/hoặc mạng lưới toàn cầu. Nếu như bạn không đồng ý với toàn bộ Điều khoản và Điều kiện này vui lòng thoát khỏi trang web.

 

Quyền sở hữu nội dung

Trang web này được sở hữu và vận hành bởi HUE FACULTY, Inc., được đăng ký bản quyền công ty tại tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ.

 

Tất cả những nội dung mô tả và thể hiện trên trang web bao gồm, nhưng không giới hạn về từ ngữ, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh, hình động, âm thanh, hình vẽ minh họa và phần mềm (sau đây gọi là “Nội dung”), đều được sở hữu bởi HUE FACULTY, Inc. và/hoặc các thành viên của học viện (sau đây trong văn bản gọi là HUE FACULTY, Inc.), những người cấp giấy phép và/hoặc người cung cấp nội dung. Tất cả những yếu tố của trang web bao gồm, nhưng không giới hạn, các thiết kế tổng quát và Nội dung, đều được bảo vệ bởi luật nhãn hiệu kiểu dáng, bản quyền, quyền tinh thần đạo đức (quyền nhân thân) và những điều lệ pháp lý khác liên quan đến các quyền sở hữu trí tuệ. Không có bất kỳ phần nào hay yếu tố nào của trang web hay nội dung của trang web được phép sao chép hay sử dụng lại dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi được chỉ định đồng ý rõ ràng sau đây hoặc thỏa thuận khác với HUE FACULTY, Inc., Trang web, nội dung và tất cả những quyền hạn liên kết vẫn được xem là tài sản riêng của thành viên hợp pháp. Trừ khi được chỉ định cho phép rõ ràng sau đây hoặc thỏa thuận khác với HUE FACULTY, Inc., hoặc người được chứng nhận trừ khi có sự đồng ý nào khác.

 

Bản quyền và Thương Hiệu

 

Bản quyền

HUE FACULTY, Inc. giữ bản quyền trên toàn bộ nội dung của trang web này. Ngoại trừ trường hợp được chỉ định rõ trong những văn bản cụ thể trên trang web, bạn được phép xem, sử dụng, in và tải về các văn bản, âm thanh, phim ảnh tìm thấy trên trang web chỉ cho mục đích cá nhân, thông tin và không mang tính chất thương mại. Bạn không được phép sửa đổi bất kỳ tư liệu nào, không được phép sao chép, phát tán, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, phát hành, sở hữu, tạo ra những sản phẩm bắt nguồn từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ nội dung nào của trang web. Ngoại trừ trường hợp được cấp phép dựa theo pháp luật về bản quyền, bạn không được sử dụng lại bất kỳ nội dung nào mà chưa thông qua sự đồng ý của HUE FACULTY, Inc. Tùy vào mục đích của những điều khoản này, việc sử dụng bất kỳ tư liệu nào trên bất kỳ trang web nào khác hoặc cho bất kỳ môi trường mạng máy tính đều bị xem là nghiêm cấm. Bạn không được loại bỏ bất kỳ bản quyền, thương hiệu hay thông báo thuộc sở hữu từ tài liệu tìm thấy trên trang web.

 

Trong trường hợp bạn tải về phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn bởi màn hình chờ, biểu tượng, phim ảnh và hình nền) từ trang web thì phần mềm này bao gồm tất cả các tập tin, hình ảnh được hợp thành hoặc tạo ra bởi phần mềm và dữ liệu đính kèm vào phần mềm (tổng hợp chung là “Phần Mềm”) được cấp phép cho bạn bởi HUE FACULTY Inc. HUE FACULTY Inc. không nhượng quyền sở hữu Phần Mềm cho bạn. Bạn chỉ sở hữu sản phẩm được ghi từ Phần Mềm nhưng HUE FACULTY Inc. có quyền giữ lại tiêu đề đầy đủ và hoàn chỉnh từ Phần Mềm và tất cả những quyền sở hữu trí tuệ trong đó. Bạn không được tái phát tán, bán, trích ra, đảo ngược công cụ, tháo rời hoặc cắt giảm Phần Mềm dưới hình thức đọc hiểu.

 

Thương Hiệu

Tất cả thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại của HUE FACULTY Inc. được sử dụng trong đây (bao gồm nhưng không giới hạn: kiểu chữ “Nhân Loại Giác Ngộ Tình Thương” (Mankind Enlightenment Love®), “Trường Sinh Học Nhân Điện” (Human and Universal Energy®), “Trường Sinh Học Nhân Điện theo Thầy Lương Minh Đáng” (Human and Universal Energy after Mr. Luong Minh Dang®), “biểu tượng Nhân Loại Giác Ngộ Tình Thương” (Mankind Enlightenment Love Logo) đều là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký bản quyền sở hữu của HUE FACULTY Inc. hoặc các thành viên, trừ khi có quy định nào khác. Bạn không được phép sử dụng, sao chép, tái sản xuất, tái phát hành, đăng tải, chuyển nhượng, phát tán hoặc chỉnh sửa thương hiệu của HUE FACULTY Inc. dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả việc quảng cáo hay công khai nói đến sự phát tán của tài liệu trên trang web này, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của HUE FACULTY Inc. Việc sử dụng thương hiệu HUE FACULTY Inc. trên bất cứ trang web hay môi trường mạng máy tính, ví dụ như lưu trữ, hay tái sản xuất (một phần) của trang web trên bất kỳ trang web bên ngoài nào hoặc tạo ra đường liên kết, siêu văn bản hay liên kết sâu giữa trang web này và những trang web mạng khác, đều bị nghiêm cấm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của HUE FACULTY Inc.

 

Từ chối các bảo đảm

Trang web và nội dung của trang web được cung cấp nguyên bản ‘như đã đăng tải’ và không có bảo đảm về bất cứ điều gì dù là rõ ràng bày tỏ hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn các hàm ý bảo đảm về chất lượng thỏa mãn, thích hợp cho một mục đích cụ thể, quyền và sự không vi phạm đến toàn bộ quyền hạn được phép theo quy định của pháp luật. Các thông tin trên trang web chỉ mang mục đích thông tin chung và không có ý tư vấn. HUE FACULTY Inc. không đại diện hoặc bảo đảm rằng các thông tin và/hoặc bộ phận nào có trên trang web là chính xác, đầy đủ và hiện hành hoặc trang web không bị gián đoạn hay không có lỗi, hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào của trang web được sửa chữa hoặc trang web hay hệ thống máy chủ làm nên trang web không có chứa vi-rút hay bất kỳ thành phần có hại nào khác. HUE FACULTY Inc. không đưa ra bất kỳ người đảm bảo hay đại diện có liên quan đến việc sử dụng các tài liệu trên trang web về tính đúng đắn, chính xác, đầy đủ, hữu ích, kịp thời và đáng tin cậy hoặc bằng cách khác, trong từng trường hợp đến chừng mực tối đa cho phép theo quy định của pháp luật áp dụng. HUE FACULTY Inc. đều có quyền chấm dứt hoặc thu hồi toàn bộ hay bất kỳ phần nào của trang web vào bất kỳ lúc nào không cần thông báo trước mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.

 

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn tự chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng trang web này. Bất kể HUE FACULTY Inc. hay bất kỳ thành viên, viên chức, giám đốc cũng như đại lý, bên thứ ba cung cấp thông tin, người sản xuất, người cấp phép hoặc những người tương tự chuyển phát trang web đều không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những hậu quả hay thiệt hại nẩy sinh gián tiếp, trực tiếp, ngẫu nhiên hay tổn thất nghiêm trọng từ kết quả của việc sử dụng hay mất khả năng sử dụng tài liệu trên trang web, bao gồm những tổn thất gây ra bởi lây nhiễm vi-rút hoặc bất kỳ sự sai sót hoặc thiếu hoàn chỉnh của các thông tin trên trang web, hoặc việc thực hiện các sản phẩm, ngay cả nếu HUE FACULTY Inc. đã có khuyến cáo về khả năng xảy ra những thiệt hại như trên. Vui lòng lưu ý rằng một số quyền phán xét không cho phép việc loại trừ những thiệt hại cụ thể, vì vậy một số loại trừ và giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

 

Liên kết với bên thứ ba

Để thuận tiện cho bạn và cải thiện việc sử dụng trang web, các liên kết đến trang web được sở hữu hay kiểm soát bởi bên thứ ba có thể được cung cấp theo thời gian. Những liên kết này nằm ngoài những dịch vụ của HUE FACULTY Inc., không liên quan đến trang web HUE FACULTY Inc. và vượt xa tầm kiểm soát của HUE FACULTY Inc. Việc này bao gồm các liên kết đến những thành viên có khả năng sử dụng biểu tượng của HUE FACULTY Inc. như một phần của thỏa hiệp đồng phát triền xây dựng thương hiệu. Những trang bạn có thể liên kết đến đều có các chính sách bảo mật riêng và mặc dù HUE FACULTY Inc. bảo đảm về tính trung thực của trang web, HUE FACULTY Inc. không chịu trách nhiệm và không bị ràng buộc trách nhiệm pháp lý cho những nội dung và hoạt động của những trang này. Do đó bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về những rủi ro khi sử dụng, truy cập vào những trang này. Vui lòng lưu ý rằng những trang này có thể gửi đi những phần dữ liệu nhỏ (cookies) đến người dùng, thu thập dữ liệu hoặc truy hỏi thông tin cá nhân, và vì thế bạn được khuyến cáo nên kiểm tra các điều khoản sử dụng và/hoặc chính sách riêng tư trên những trang web trước khi sử dụng.

 

Lạm dụng trang web

Bạn bị nghiêm cấm sử dụng trang web nếu có bất kỳ hành vi đăng tin hay truyền tải bất kỳ thông tin bất hợp pháp, đe dọa, dối trá, sai lệch, kích động, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, khiêm dâm, tục tĩu, lăng mạ, thù hận… hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khích lệ hành vi gây ra các xung đột hình sự, vi phạm quyền lợi của các bên hoặc mặt khác làm tăng trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm luật pháp. Bạn cũng bị nghiêm cấm sử dụng trang web để quảng cáo hay thực hiện các hình thức lôi kéo kinh doanh.

 

Từ chối trách nhiệm của thành viên

Theo thời gian HUE FACULTY Inc. tạo điều kiện để xem và chia sẻ nội dung do chính bạn tạo ra, chẳng hạn như thông qua việc đăng tin và gửi thiệp điện tử cho người khác. Nếu bạn tận dụng việc này mặc nhiên bạn xác nhận rằng HUE FACULTY Inc. chỉ đóng vai trò bị động cho bất kỳ việc chia sẻ nào và không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý cho nội dung của việc trao đổi qua lại cũng như các tài liệu do bạn hoặc những người sử dụng khác tạo ra. HUE FACULTY Inc. có quyền duy nhất tùy ý quyết định việc ngăn chặn hoặc xóa bỏ bất kỳ thông tin truyền thông và tài liệu nào được cho là không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện hoặc nếu không được chấp nhận của HUE FACULTY Inc.

 

Các điều khoản chung

 

Ý tưởng tự nguyện

HUE FACULTY Inc. duy trì chính sách miễn xem xét hay chấp nhận bất kỳ ý tưởng, sáng chế, thiết kế và/hoặc tài liệu khác ngoài ý muốn dù cho có chứa các văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm, thông tin hay các loại khác (“Tài liệu”) từ những người bên ngoài HUE FACULTY Inc. Do đó bạn không nên đăng gửi bất kỳ Tài liệu nào trên trang web hay gửi chúng cho HUE FACULTY Inc. qua hình thức thư điện tử hay bằng cách nào khác. Trong trường hợp bạn đã gửi đến HUE FACULTY Inc. bất cứ Tài liệu trên, mặc dù không được yêu cầu, HUE FACULTY Inc. sẽ được quyền sử dụng, sao chép và/hoặc khai thác mang tính chất thương mại những Tài liệu này đến mức tối đa và miễn phí và HUE FACULTY Inc. không phải bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào đối với những Tài liệu này.

 

Liên hệ với chúng tôi

Nếu như có bất kỳ câu hỏi nào hay bình luận nào về trang web này hay bất cứ dịch vụ nào của chúng tôi, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email info@hue-faculty.com hoặc gửi thư đến HUE FACULTY, Inc., 4448 Telegraph Road, Saint Louis, Missouri 63129 USA.

 

Thay đổi các điều khoản

HUE FACULTY Inc. dành toàn quyền tự quyết định thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ những phần của các điều khoản vào bất cứ lúc nào. Vui lòng kiểm tra các điều khoản thay đổi này định kỳ. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi đăng các thay đổi của các điều khoản này (bao gồm Chính Sách Bảo Mật của HUE FACULTY Inc.) sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

 

Mua bán

Khi chức năng đặt hàng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi thông qua trang web này được hiện thực hóa, xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện có thể sẽ áp dụng cho những việc đặt mua bán đó. Bạn có thể tìm thấy các điều khoản và điều kiện này tại trang đặt hàng mà bạn sử dụng.

 

Ứng dụng luật pháp và Thẩm quyền xét xử

Các điều khoản và điều kiện này được thiết lập theo Luật pháp Hoa Kỳ, và theo đó các bên đồng ý tuân thủ quyền xét xử pháp lý chung của các tòa án tại Hoa Kỳ. Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện trở nên vô hiệu vẫn sẽ không ảnh hưởng đến tính thực thi và hiệu lực của các quy định còn lại. Phần vô hiệu này sẽ được thay thế bởi các điều khoản khác có hiệu lực và có tác dụng hợp pháp.

 
 
Ngôn ngữ
  English
  Tiếng Việt
Tin tức toàn cầu
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 7